Kimon logo

WIE ZIJN WIJ

‘En zij brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken.’

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie, die zich richt op het noodlijdende kind wereldwijd. Via zending en hulpverlening willen we een handreiking doen om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten en zo dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Deze doelstelling willen we realiseren door het uitzenden van veldwerkers naar werkterreinen wereldwijd. We weten ons hierin geroepen en gezonden door God, die in Zijn Zoon Jezus Christus deze opdracht heeft gegeven: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet’ (Marcus 10) en: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken’. (Matt. 4). Uitzendingen vinden bij voorkeur plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de betrokken kandidaat. Op deze wijze willen we dienstbaar zijn aan de kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht.

MISSION STATEMENT

De liefde van Jezus Christus voor kinderen dringt ons om wereldwijd kinderen op te zoeken, hen de goede boodschap van Gods Woord te brengen en hen een helpende hand te bieden. Wij zenden hiertoe, bij voorkeur in samenwerking met de kerkelijke gemeente, veldwerkers uit. In eigen land streven we naar een groeiende bewustwording en betrokkenheid van de achterban ten aanzien van onze missie.

HISTORIE & HEDEN

Kort na de oprichting van de stichting in 1991 (toen nog: Stichting Kinderhulp Mondiaal) meldde zich de eerste veldwerker, die in 1993 naar Brazilië werd uitgezonden, om te dienen onder de straatkinderen van Rio de Janeiro. De groei van de stichting zette door, met meerdere veldwerkers naar Rio, maar ook naar nieuwe werkvelden in Roemenië en Guinee-Bissau. Tot 2006 bewoog het aantal veldwerkers zich rond de 4 tot 6. Zij werden vanuit het algemene budget van de stichting bekostigd. Om tot een doorbraak te komen en zo krachtiger naar buiten te kunnen treden, werd daarop besloten om over te gaan tot bekostiging van veldwerkers via Hometeams. Vanaf die periode zette de groei van de stichting zich explosief voort. Sinds 2013 is ook een bedrijvenplatform actief.

Anno 2017 werkt Kimon met 16 veldwerkers, in 10 landen, op 4 continenten. Anderen bereiden zich voor op hun uitzending.

Veel mensen, jonger en ouder, met een roeping voor het zendingswerk weten de stichting inmiddels te vinden. Zij spiegelen zich aan ‘de tien punten’ en vinden daarin herkenning. Als die herkenning er ook bij ons is, worden de mogelijkheden tot uitzending onderzocht. Veldwerkers verbinden zich als vrijwilliger voor minimaal vier jaar aan de stichting. Zij dienen een Hometeam op te richten, dat zich garant stelt voor hun financiële en morele ondersteuning.

Uitzendingen vinden bij voorkeur plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de veldwerker. Kimon stelt zich dienstbaar op naar de kerken bij het verwezenlijken van de zendingsopdracht die specifiek voor kinderen is gegeven: Laat de kinderen tot Mij komen!

VISIE & BELEID

Een missionaire stichting

De stichting Kimon is een missionaire stichting. Het uitzenden van veldwerkers ten behoeve van kinderzending is prioriteit. Gelet op de doelgroep, het noodlijdende kind, zal dit werk vrijwel altijd een diaconale component in zich hebben. Hulpverlening en evangelieverkondiging gaan hand aan hand. Het dagelijks brood èn het Levende Brood. In zijn boek ‘Zending in een wereld van nood’ (1946) schrijft prof. dr. J. H. Bavinck: ‘Het is in deze wereld met zoveel lijden en ellende eigenlijk nooit mogelijk alléén door woorden te prediken dat God liefde is. Alle verkondiging van het evangelie behoeft, om werkelijk in de harten te kunnen indringen, de voortdurende levende illustratie van daden van waarachtige barmhartigheid.’

Onderwijs

Kimon wil via onderwijs aan zending doen. Verschillende vormen van (non)formele onderwijsactiviteiten zijn voor Kimon het middel om kinderen en jongeren met het evangelie in aanraking te brengen, of daarin verder op te voeden. Deze activiteiten richten zich daarom allereerst op onderwijs uit en over de Bijbel.

De uitzending van veldwerkers

Kimon wil haar doelen verwezenlijken via de uitzending van veldwerkers. Deze dienen hun eigen thuisfront op te bouwen dat gedurende minimaal vier jaar in de kosten van uitzending en levensonderhoud kan voorzien. Veldwerkers gaan met de stichting een contract (‘uitzendovereenkomst’) aan.

De thuisgemeente van de kandidaat nauw betrekken

Bij het uitzenden van veldwerkers wensen we de thuisgemeente van de kandidaat nauw te betrekken. Zending, ook kinderzending, is een roeping en verantwoordelijkheid van de gemeente van Jezus Christus. De stichting wil hierin dienstbaar zijn aan de plaatselijke gemeenten. De daadwerkelijke uitzendhandeling geschiedt formeel door een predikant, de directeur of een bestuurslid, uit naam van de stichting Kimon.

Verantwoordelijkheid voor het zendingswerk

Veldwerkers dragen verantwoordelijkheid voor het zendingswerk dat ter plaatse geschiedt. Zij zijn hiervoor verantwoording verschuldigd aan Kimon als zendende organisatie; zij rapporteren periodiek, en leggen jaarlijks een werkplan voor ter goedkeuring.

Projecten van derden

Veldwerkers kunnen ook geplaatst worden op projecten van derden, zoals een ter plaatse functionerende zendingsorganisatie. In dat geval wordt met de betreffende organisatie een Memorandum of Understanding overeengekomen.

Afhankelijk van giften

Kimon is als organisatie volledig afhankelijk van giften van particulieren, kerken, scholen en bedrijven. Om een dekkend algemeen budget te verwerven worden middelen ingezet als nieuwsbrieven en 2 x per jaar de ‘Discipel’, de website, gerichte mailingen, advertenties en presentaties.

Investeren in projecten

Het investeren in projecten als scholen, opvanghuizen, klinieken, voedsel- of landbouwprojecten, etc. heeft geen prioriteit. Wanneer de situatie daar echter wel aanleiding toe geeft, gelden daarbij de volgende voorwaarden:

 1. de eigenlijke missie van de stichting wordt ermee gediend;
 2. de benodigde projectfondsen worden niet onttrokken aan het algemeen budget van de stichting; de veldwerkers kunnen daartoe zelf fondswervende activiteiten ondernemen, waar mogelijk ondersteund door hun Home Team of een werkgroep.
 3. de stichting heeft medezeggenschap in het project, onder meer via deelname in het plaatselijk bestuur.
 4. jaarplannen dienen ter goedkeuring aan Kimon Nederland te worden voorgelegd. Te allen tijde zal het beleid van Kimon erop gericht zijn de plaatselijke bevolking in te schakelen bij het bereiken van haar doelen; uiteindelijk dient bij alle werk op termijn een exit-strategie te worden gehanteerd. Ook zal steeds gezocht worden naar aansluiting bij lokale kerken en overheden.

DIRECTIE & BESTUUR

Richard Pannekoek Array
Richard PannekoekAlgemeen-directeur
Hans Jansen Array
Hans JansenVoorzitter
Sijmon van den Berg Array
Sijmon van den Berg Tweede voorzitter
Arie Steehouwer Array
Arie SteehouwerPenningmeester
Carolien van Genderen Array
Carolien van GenderenBestuurslid
Henk Jongeneel Array
Henk JongeneelBestuurslid

KANTOOR MEDEWERKERS

Dianne van den Belt Array
Dianne van den BeltBureaumanager
Hetty Daudeij Array
Hetty DaudeijAdministratief medewerker

GIFTEN ZIJN WELKOM | ANBI

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat u uw gift mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Uw gift voor ons werk is welkom: NL70 RABO 0157 5187 44 (BIC: RABONL2U), ten name van: Stichting Kimon.

Alvast bedankt voor uw gift!

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  25 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  25 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  25 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  25 dagen resterend