WIE ZIJN WIJ

‘En zij brachten kinderen tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou’

Stichting Kimon is een christelijke, interkerkelijke zendingsorganisatie. We richten ons op het noodlijdende kind wereldwijd. Onze focus landen bevinden zich in Afrika, Azië en Oost-Europa. Via zending en hulpverlening helpen we om de materiële, lichamelijke, sociale en geestelijke nood van de kinderen te verlichten. Zo willen we dienstbaar zijn in de uitbreiding van Gods Koninkrijk.

TEAM

Richard Pannekoek

Directeur

Ernst Steehouwer

Directeur a.i.

Hans Jansen

Voorzitter

Sijmon van den Berg

2e Voorzitter & Penningmeester

Henk Jongeneel

Bestuurslid

Carolien van Genderen

Bestuurslid

Soschanne Schurink

Bestuurslid

Arie Steehouwer

Financiën

Hetty Daudeij

Financiën

Astrid van Rossum

Financiën

Hanneke van Leeuwen

Veldwerkers

Arco Kok

Projecten

Jacolien Overeem

Backoffice & Vormgeving

Annerie Steehouwer

Backoffice & Onboarding

Anneke Nijsink

Backoffice

Inge van den Berg

Lezersadministratie

Eline Veldwijk

Sponsorprogramma

Solliciteer bij Kimon

Wij zenden veldwerkers naar werkterreinen wereldwijd. Hierin weten we ons geroepen en gezonden door God, Die in Zijn Zoon Jezus Christus deze opdracht heeft gegeven: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet’ (Mark. 10:14) en: ‘Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.’ (Matt. 4:19). Uitzendingen vinden plaats in samenwerking met de kerkelijke gemeente van de betrokken persoon. Op deze manier willen we dienstbaar zijn aan veldwerkers en kerken bij het uitvoeren van de zendingsopdracht. We werken graag samen met onze achterban om de gezamenlijke betekenis en noodzaak van hulpverlening en zendingswerk onder kansarme kinderen te benadrukken.

De liefde van Jezus Christus voor kinderen en jongeren dringt ons om hen wereldwijd op te zoeken en hen de goede boodschap van Gods Woord te brengen.

HISTORIE & HEDEN

Kort na de oprichting van de stichting in 1991 (toen nog: Stichting Kinderhulp Mondiaal) meldde zich de eerste veldwerker, die in 1993 naar Brazilië werd uitgezonden om te dienen onder de straatkinderen van Rio de Janeiro. De groei van de stichting zette door, met meerdere veldwerkers naar Rio, maar ook naar nieuwe werkvelden in Roemenië en Guinee-Bissau. Tot 2006 varieerde het aantal veldwerkers van vier tot zes. Zij werden vanuit het algemene budget van de stichting bekostigd. Om tot een doorbraak te komen en zo krachtiger naar buiten te kunnen treden, werd besloten over te gaan tot bekostiging van veldwerkers via hometeams. Sindsdien zette de groei van de stichting zich voort.

Anno 2024 werkt Kimon met 20 veldwerkers, in 10 landen, op 3 continenten. Een aantal bereidt zich daarnaast voor op een uitzending.

Veel mensen, jonger en ouder, met een roeping voor het zendingswerk weten Stichting Kimon te vinden. Er worden mogelijkheden tot uitzending onderzocht. Veldwerkers verbinden zich als vrijwilliger voor minimaal vier jaar aan de stichting. Zij richten een hometeam op dat zich garant stelt voor hun financiële en morele ondersteuning.

VISIE & BELEID

Veldwerkers dragen verantwoordelijkheid voor het zendingswerk dat ter plaatse gebeurt. Hiervoor rapporteren zij periodiek en leggen jaarlijks een werkplan voor aan Kimon ter goedkeuring en verantwoording.

Bij het uitzenden wensen wij de thuisgemeente van de kandidaat nauw te betrekken. De daadwerkelijke uitzending geschiedt formeel door een predikant of door de directeur of eenbestuurslid uit naam van Kimon.

Uitgangspunten
Investeren in onze projecten zoals opvanghuizen, klinieken, onderwijs of voedsel- en landbouwprojecten is nooit een eerste stap. Wanneer de situatie daarnaar is, hanteren we een aantal voorwaarden:

1. Kimon sluit bij voorkeur aan bij lokale ondersteuningsbehoeften;
2. De eigenlijke missie van de stichting wordt met de uitzending gediend;
3. De nodigde projectfondsen worden niet onttrokken aan het budget van Kimon Nederland;
4. Veldwerkers ondernemen zelf fonds-wervende activiteiten, waar mogelijk ondersteund door een Home Team of werkgroep;
5. De stichting heeft medezeggenschap in het project, onder meer via deelname in het plaatselijk bestuur;
6. Jaarplannen worden ter bespreking aan Kimon Nederland voorgelegd.
7. Het beleid is om de plaatselijke bevolking waar mogelijk in te schakelen bij de realisatie van doelen;
8. Kimon zoekt zo mogelijk, aansluiting bij lokale kerken en overheden.
9. Bij alle projecten is aandacht voor kernbegrippen als eigenaarschap, zelfvoorziening en een exit-strategie.

GIFTEN ZIJN WELKOM | ANBI

Afhankelijk van giften
Kimon is als organisatie volledig afhankelijk van giften van particulieren, kerken, scholen en bedrijven. Om een dekkend budget te krijgen voor algemene kosten worden middelen ingezet zoals nieuwsbrieven, mailingen, presentaties, ons YouTube kanaal en ons magazine Discipel dat drie keer per jaar verschijnt.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 09:00–17:00
Dinsdag 09:00–17:00
Woensdag 09:00–17:00
Donderdag 09:00–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten