Mozambique, Milange

 • Kimon
 • Mozambique, Milange

Over het project

"Want voor een boom, als hij afgehouwen wordt, is er verwachting, dat hij zich nog zal veranderen, en zijn scheut niet zal ophouden. Indien zijn wortel in de aarde veroudert, en zijn stam in het stof versterft; Hij zal van den reuk der wateren weder uitspruiten, en zal een tak maken, gelijk een plant." (Job 14:7-9)

Hoop voor Mozambique
Bovenstaande tekst is het uitgangspunt van ESPANOR, een lokale organisatie in Milange district in Mozambique. ESPANOR staat voor ‘Verwachting van nieuwe bloei’ en is een initiatief van Mozambikanen voor Mozambikanen. De oprichters van ESPANOR werden geconfronteerd met de sociaaleconomische en geestelijke noden in Milange district. Door haar werk heen wil ESPANOR mensen hoop geven voor het leven nu en de toekomst straks. Het is bijzonder om te zien hoe God dit initiatief zegent en daar doorheen Zijn Koninkrijk bouwt.

Nieuwe bloei
Mozambique is een land met veel armoede, werkloosheid, kindersterfte, aids en minimale opleidingsmogelijkheden. De burgeroorlog heeft diepe sporen achtergelaten. Voor velen staat de misère nog in het geheugen gegrift. Op geestelijk gebied is er veel bijgeloof en een groot gebrek aan vorming en toerusting. Toch hebben wij verwachting van nieuwe bloei. Het promoten van goed christelijk onderwijs vormt de spil van het werk van ESPANOR. Kenmerkend is de integrale aanpak, oftewel: onderwijs voor hoofd, hart en handen.

Novo Rebento
Novo Rebento is Portugees voor ‘nieuwe bloei’. Onder de vlag van Novo Rebento steunt KIMON de volgende vier missionair-diaconale projecten van ESPANOR:

1. Kleuter- en basisonderwijs
Bijna de helft van de bevolking van Mozambique is jonger dan 15 jaar. Goed onderwijs is echter verre van zelfsprekend. Zowel het kleuter- als basisonderwijs wordt aangeboden vanuit ESPANOR’s centrum in Milange. Ook worden jaarlijks nieuwe kleuterschool dependances opgezet in samenwerking met de lokale kerken en de overheid. KIMON draagt bij aan de training van leerkrachten, pedagogische begeleiding, inrichting van de nieuwe dependances, speeltoestellen en lesmateriaal.

2. Vorming en toerusting
De kerk in Mozambique wordt veelal geleid door ongetrainde voorgangers. Weinig diepgang is het resultaat. ESPANOR traint lokale kerkleiders via theologisch afstandsonderwijs volgens het ‘train-de-trainer-model’. Op diverse locaties komen leiders van verschillende denominaties bij elkaar om Bijbelonderwijs te ontvangen. Vanuit stichting KIMON wordt bijgedragen aan de kosten van ‘train-de-trainer-seminars’, cursusmateriaal, begeleidingsbezoeken en conferenties.

3. Kinder- en jongerenwerk
De kinderen van vandaag zijn de kerk van morgen. Toch wordt er vanuit de kerk in Mozambique maar weinig aandacht aan hen gegeven. ESPANOR traint jaarlijks tientallen kinder- en jongerenwerkers van de lokale kerken, zodat die op hun beurt het Evangelie van Jezus Christus doorgeven op bijvoorbeeld de kinderclub en zondagschool in het dorp. Stichting KIMON draagt bij aan de kosten van kinderwerkmateriaal, seminars, begeleidingsbezoeken en conferenties.

4. Sponsor een kind
ESPANOR implementeert een sponsorproject voor wees- en kwetsbare kinderen. Vanuit het project krijgen zij toegang tot goed christelijk onderwijs. Daarnaast wordt de sponsorbijdrage gebruikt voor voedselhulp, kleding, lesmateriaal en wanneer nodig medische zorg. Vanuit de inkomsten van het sponsorprogramma van stichting KIMON worden deze kosten gedekt.

Projectleider
Van april 2010 tot en met juni 2018 zijn Wiebe en Gerdine van Horssen met hun kinderen als veldwerkers uitgezonden naar Milange. Per 1 juli 2018 is de uitzendovereenkomst van familie van Horssen beëindigd en is Wiebe werkzaam als coördinator partners en projecten van de Verburg Charity Foundation. Vanuit deze rol zet Wiebe de begeleiding van de projecten van ESPANOR voort, terwijl de lokale christenen zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Want zij zijn de beste zendingswerkers; zij kennen de taal, de cultuur én zij blijven!

Ga hier naar de site van Novo Rebento.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Wiebe en Gerdine van Horssen
Wiebe en Gerdine van Horssen zijn vanaf april 2010  tot juni 2018 uitgezonden als veldwerkers naar Milange, Mozambique. Daar waren zij betrokken bij het werk van de lokale organisatie ESPANOR; een initiatief van Mozambikanen voor Mozambikanen. Het is bijzonder om te zien hoe God dit initiatief zegent en daardoor heen zijn Koninkrijk bouwt.

Wiebe en Gerdine zijn gezegend met 3 kinderen: Iyonna (2010), Athalya (2011) en Yanoah (2016). Marit Verweij, orthopedagoog, gaf in die periode thuisonderwijs aan Iyonna en Athalya. Daarnaast was zij actief als onderwijsvrijwilliger voor ESPANOR. Zij gaf zij leerkrachten van de kleuter- en bassischool advies in onderwijsmethoden. Nu coördineert Marit het sponsorprogramma,

Gerdine, Verzorgende IG,  was ook werkzaam op de medische administratie. Sinds juni 2018 wonen Wiebe, Gerdine en Marit weer in Nederland.

Wiebe volgde een opleiding in Management, Economie en Recht en Theologie. Een combinatie die goed van pas komt in het veldwerk. Zijn taak is om als consultant collega’s praktisch en geestelijke te coachen en ESPANOR te adviseren op organisatieniveau en bij de uitvoering van de projecten. Wiebe is als projectleider verantwoordelijk voor de voortgang en monitoring van het werk in Mozambique. De Mozambikaanse bestuurders formuleren hoge onderwijsdoelstellingen en hebben eigenaarschap hoog in het vaandel.

Als consultant begeleid Wiebe het project vanuit het diepe verlangen naar ‘Nieuwe Bloei’ in Jezus naam!

Hoofdstad Maputo
Taal Portugees
Inwoners 24.692.144
Oppervlakte 801.590 km²
Levensverwachting 52 jaar
Religie Christendom: 41%
Islam: 18%
Kindersterfte 72/1000
HIV besmetting 11,1%

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Nieuwe veldwerkers

 1. Familie Blok
  70 dagen resterend
 2. Hans en Gerrie Kasbergen
  70 dagen resterend
 3. Marianne Janse
  70 dagen resterend
 4. Mirjam Marijs
  70 dagen resterend