Hans en Gerrie Kasbergen | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;">Malawi, Mzuzu</span>

  • Kimon
  • Hans en Gerrie Kasbergen | <span style="font-size: 18px;font-weight: normal;">Malawi, Mzuzu</span>

Hans en Gerrie Kasbergen | Malawi, Mzuzu

  • € 197.337,16 Gedoneerd
  • € 234.558,00 Doelstelling
  • 22 Donateurs
84.13% opgehaald

Over de campagne

Wij zijn Hans en Gerrie Kasbergen, allebei geboren in 1960 en afkomstig uit Bergambacht (Zuid-Holland), een klein dorp aan de Lek. Sinds 2014 zijn we in Malawi werkzaam als zendingswerkers. Ondanks dat we onze vier kinderen en zes kleinkinderen erg missen, genieten we van het prachtige en dankbare werk dat we hier mogen doen: op onbewerkte grond het Evangelie brengen. Het is God Die ons in dit alles de kracht geeft. Het is niet ons werk, maar Zijn werk. ‘Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.’ Filippenzen 4:13

In 2009 bezochten we onze dochter in Zuid-Afrika die daar voor een halfjaar werkzaam was onder weeskinderen. Het was een schok om te zien hoe deze kinderen leefden zonder ouders. Het maakte ons blij als we een glimlach mochten ontvangen van deze kinderen. Het werd ons gebed: ‘Wilt U ons laten zien hoe wij praktisch kunnen helpen?’ In 2011 kregen we de mogelijkheid om een halfjaar onder deze weeskinderen te werken. God zegende ons in deze weg en van 2014 tot 2020 waren we werkzaam in Noord-Malawi. Sinds september 2020 mogen we ons werk hier met Kimon vervolgen.

Hans

Theoretisch onderwijs
Happy, de 24-jarige zoon van onze tuinman, wilde zich na de middelbare school specialiseren en is een cursus boekhouden gaan doen. Hij vertelde ons dat hij goede vorderingen maakt. Hij heeft echter geen studieboeken en een computer heeft hij zelfs nog nooit aangeraakt. De leraar schrijft alles op het krijtbord en Happy schrijft alles over in zijn schrift. Zelfs het vak Excel komt uit zijn schrift. Zo gaat dat hier in Afrika… Bijna alles is theorie. Ook de technische vakken worden veelal uit boeken geleerd. Praktische toepassingen komen in het onderwijs eigenlijk niet voor.

Koppeling met praktijk
In het noorden van Malawi help ik daarom vakscholen in het begeleiden van leraren en leerlingen. Met mijn technische achtergrond mag ik de vakscholen assisteren. Dit doe ik onder andere door mee te denken over het inrichten van een praktijklokaal en door mee te werken aan het praktisch toepassen van de geleerde theorie.

Rural Development Partners (RDP)
Naast mijn inzet voor het onderwijs mag ik mijn technische kennis ook heel direct inzetten voor de RDP. Dit doe ik door hen te assisteren bij het opzetten en implementeren van irrigatieprojecten en technische installaties zoals zonnepompsystemen.

Ondernemen
Met mijn achtergrond als ondernemer kan ik in de lessen aangeven hoe je je kennis en producten op de markt brengt en hoe je een (kleine) onderneming start. Maar ook hoe je, vanuit christelijk oogpunt, een goede werknemer bent. Vragen als ‘Wat zegt de Bijbel over handelen?’ en ‘Hoe werk jij en wat presteer jij als je werkgever niet aanwezig is?’ komen hierbij aan bod.

Bomenproject
Malawiërs zijn sterk afhankelijk van het weer, meer dan wij in het westen. Als er te weinig of te veel regen valt, kunnen de oogsten mislukken en volgt er een hongersnood. Dit heeft deels te maken met de klimaatverandering, maar zeker ook met de ontbossing. Hiervoor heeft Hans een bomenproject opgezet. Samen met tientallen lokale bewoners worden honderdduizenden bomen opgekweekt en geplant; een zware klus voor de medewerkers die met temperaturen boven de 30 graden moeten werken! Om de paar meter worden bomen geplant en zo worden de berghellingen weer groen.

In december worden er gaten gegraven en bomen geplant. Dan is de regentijd begonnen; de boompjes hebben dus na het planten geen extra water meer nodig. Wel zullen de medewerkers het komende jaar nog regelmatig gras moeten maaien totdat de boompjes groot genoeg zijn om boven het lange gras uit te komen. Normaal gesproken is dat na twee jaar het geval. Onder de ideale groeiomstandigheden, voldoende regen en warmte, groeien bomen in Malawi gelukkig het hele jaar door.

De bomen zijn overhandigd aan de plaatselijke leiders, die moeten voorkomen dat hun onderdanen de geiten en de koeien tussen de jonge boompjes laten grazen. Bij sommige stammen staat er een behoorlijke boete op. De mensen zien het voordeel van hun nieuwe bos!

Gerrie

Contrast
In Nederland heb ik ruim twintig jaar met veel plezier in het kleuter- en basisonderwijs gewerkt. Ik heb kinderen zien opgroeien en ontwikkelen met leermiddelen en lesmateriaal in overvloed. In Malawi is dat wel even anders. Hier is er zelfs op kleuterscholen geen speelgoed, laat staan dat kinderen het thuis hebben.

Onderwijs voor onderwijzers
Ook is er in Malawi geen opleiding voor kleuterjuf. Hierdoor ontbreekt het aan kennis over de ontwikkeling van kinderen en het daarbij passende leeraanbod. Ik heb daarom een programma ontwikkeld waarbij leerkrachten van kleuterscholen onderwijs krijgen over de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen. Ook komen hierbij diverse soorten van leren aan bod en manieren om het leren op te bouwen: van makkelijk naar moeilijk, van concreet naar abstract. Door actief bezig te zijn met educatieve spelletjes van lokale materialen, die door de leerkrachten zelf gemaakt zijn, hebben de kinderen de mogelijkheid zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Ieder kind op zijn eigen niveau en eigen tempo.

Laat de kinderkens tot Mij komen
Naast het werken aan de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van kinderen mogen we ook het Evangelie doorgeven. Dat doen we door het vertellen van Bijbelverhalen en het zingen van geestelijke liederen. Zo maken we Gods grootheid en genade bekend bij de kinderen. Jezus zegt immers zelf in Marcus 10 vers 14: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet.’

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Hans en Gerrie Kasbergen)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

We are Hans and Gerrie Kasbergen, both born in 1960 and raised in Bergambacht (South-Holland). Since 2014 we are working in Malawi as mission workers. Even though we miss our four children and six grandchildren very much, we really enjoy the beautiful and grateful work we are allowed to do here; bringing the Gospel to uncultivated land. God is the One that gives us the strength to do this. It is not our work, but His Work. ‘I can do all things through Christ, which strengthened me’. Philippians 4:13.

In 2009 we visited our daughter in South-Africa who was working there for half a year with orphans. It was shocking to see how these children were living without parents. So it overjoyed us when we received a smile from these children. Our prayer became: ‘Will Thou show us how we can help?’. In 2011 we received the opportunity to work with children for half a year. God blessed us in this work and from 2014 till 2020 we worked in North-Malawi. Since September 2020 we are able to pursue this work with Kimon.

Hans

Theoretical Education
Happy, our gardener’s 24 year old son, wanted to specialize in bookkeeping after high school. He told us that he was making good progress. In reality, he doesn’t have any school books and he has never touched a computer. The teacher writes everything on the chalkboard and Happy writes everything down in his notebook. Even with his Excel course everything is written in his notebook. That is how it works in Africa, almost everything is limited to theory. The technical courses are also courses that are taught mostly out of text books. Practical applications rarely happen in African education.

Practical connection
In North Malawi I coach the teachers and students of vocational schools. With my technical background I can assist the schools by brainstorming over arranging the practical classrooms and by working with the practical application of the learnt theory.

Rural Development Partners (RDP)
Besides my educational input I am able to use my technical knowledge very directly for the RDP. I do this by assisting them with setting up and implanting irrigation projects and technical installations such as solar pump systems.

Business
With my background as businessman I can indicate during the classes how you can bring your knowledge and product on the market and how you can start a (small) business. During the classes, I also want to teach them how to be a good employee, from a Christian point of view. Wat does the Bible say about trading? How do you work and what do you do when your employer isn’t present?

Tree project
Malawians are very dependent on the weather, more than we are in the west. If there is too much or too little rain crops can fail and a famine will follow. This has to do with climate changes but also with the deforestation. That is why Hans set up a tree project. Together with several local residents they are planting hundreds of thousands of trees; an intense project for the workers that have to work with plus thirty degrees temperature. Every few meters trees are being planted to make the mountain slopes green again.

In December the holes are being dug and the trees planted. That is when the wet season begins; the trees don’t need extra water after planting then. The workers will have to mow the grass often till the trees are big enough to stand out of the long grass. Normally that takes about two years. Under the ideal circumstances, enough rain and warmth, trees grow year-round in Malawi.

The trees are handed over to local leaders, they have to ensure that their citizens don’t let their goats and cows graze between the young trees. By some tribes there is quite a fine as punishment, the people see the necessity and benefit of their new forest!

Gerrie

Contrast
In the Netherlands I worked in the preschool and primary school for about twenty years with much joy. I have seen children grow and develop with teaching supplies and material in abundance. That is quite different in Malawi. There aren’t even toys in the preschools here, let alone that the children have toys at home.

Education for teachers
In Malawi there is no education for a preschool teacher. Due to this they miss the knowledge over how children develop and the necessary education material and method they need. That is why I have developed a program that educates teachers over the different developmental stages by children. The different teaching methods and how to expand these methods are also taught; from easy to difficult and from concrete to abstract. By being active with educational toys, made by the teachers with local materials, the children have the opportunity to learn certain skills. Each child at his own level and own pace.

Suffer the little children to come unto me
Besides working on the children’s cognitive, social and motor development we are also able to spread the Gospel. We do this by telling Bible stories and singing hymns. That is how we make God’s greatness and mercy known to the children. Jesus said himself in Mark 10:14 “Suffer the little children to come unto me, and forbid them not; for such is the Kingdom of God.”

A donation using the donation button cost €0,35 per transaction. Donation via e-transfer is free of charge.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44 under the name of Stichting Kimon
Do not forget to mention the name of the mission worker (Hans and Gerrie Kasbergen)

E-transfers are not directly visible in the above thermometer, but are added periodically.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44
KVK: 4102 4606

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift
Advertentiekaart (bedrijven)

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten