Hans en Gerrie Kasbergen

  • Kimon
  • Hans en Gerrie Kasbergen
Onsuccesvol

Hans en Gerrie Kasbergen

  • € 79.800,00 Gedoneerd
  • € 97.260,00 Doelstelling
  • 16 Donateurs
82.05% opgehaald

Over de campagne

Wij zijn Hans en Gerrie Kasbergen en sinds 2014 werkzaam in Malawi als zendingswerkers. We komen uit Bergambacht (Zuid-Holland), een klein dorp aan de Lek en zijn allebei geboren in 1960, dus niet de jongsten meer. Toch mogen we volop genieten van ons mooie werk in Afrika. Het is dankbaar en prachtig werk om op onbewerkte grond het evangelie te mogen brengen, maar we missen onze 4 kinderen en 6 kleinkinderen erg. In dit alles is het God die ons kracht geeft, het is niet ons werk maar Zijn werk. ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft’. Filippenzen 4:13

Hans
Happy, de 24-jarige zoon van onze tuinman, vertelde dat hij goede vorderingen maakte met zijn cursus boekhouden. Na zijn middelbare school wil hij zich namelijk specialiseren. Studieboeken heeft hij niet. De leraar schrijft alles op het krijtbord en hij schrijft alles over in zijn schrift. Zelfs het vak Excel komt uit zijn schrift; Happy heeft nog nooit een computer aangeraakt. Zo gaat dat hier in Afrika… Bijna alles is theorie. Ook de technische vakken worden veelal uit boeken geleerd. Praktische toepassingen komen in het onderwijs eigenlijk niet voor.

In het noorden van Malawi en Mozambique ga ik daarmee aan de slag. Ik ga vakscholen helpen in het begeleiden van leraren en leerlingen. Wat leer je in de klas? Hoe ziet dat eruit? Hoe doe je dat in de praktijk?

Met mijn technische achtergrond mag ik de vakscholen assisteren: meedenken met het inrichten van een praktijklokaal, meewerken aan het praktisch toepassen van de theorie die geleerd is.

Met mijn ondernemers achtergrond kan ik in de lessen aangeven hoe je je kennis en producten op de markt brengt en hoe je een (kleine) onderneming start. Maar ook hoe je een goede werknemer bent, vanuit christelijk oogpunt. Wat zegt de Bijbel over handelen? Hoe werk jij en wat presteer jij als je werkgever niet aanwezig is?

Gerrie
‘Ruim je speelgoed nou eens op, ik struikel er bijna over.’ Hoe vaak zeggen we dit niet tegen onze kinderen. Als ze jarig zijn weet je soms bijna niet wat je ze moet geven, ze hebben al zoveel…

Dat is niet overal in de wereld zo. In Malawi is er zelfs op kleuterscholen geen speelgoed, laat staan dat kinderen het thuis hebben. In Nederland heb ik ruim twintig jaar met veel plezier in het kleuter- en basisonderwijs gewerkt. Kinderen zien opgroeien en ontwikkelen, met leermiddelen en lesmateriaal in overvloed.

Op de kleuterscholen in Malawi is er zelfs geen opleiding voor de juffen. Daarom heb ik een programma ontwikkeld waarbij leerkrachten van kleuterscholen onderwijs krijgen over de ontwikkeling van kinderen en welk leeraanbod daarbij hoort, van makkelijk naar moeilijk, van concreet naar abstract. Door actief bezig te zijn met educatieve spelletjes van lokale materialen, die door de leerkrachten zelf gemaakt zijn, hebben de kinderen de mogelijkheid zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. Ieder kind op zijn eigen niveau en eigen tempo.

Naast het werken aan de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van kinderen willen we ook het evangelie doorgeven, door het vertellen van Bijbelverhalen en het zingen van geestelijke liederen om zo Gods grootheid en genade bekend te maken bij de kinderen. Jezus zegt immers zelf in Marcus 10:14 ‘Laat de kinderkens tot Mij komen’.

Doneren via de doneer knop kost € 0,35 per transactie. Uw bijdrage overmaken via onderstaand bankrekeningnummer is kosteloos.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon
Vergeet niet om bij een bankoverschrijving de naam van de veldwerker te vermelden. (Hans en Gerrie Kasbergen)

Bankoverschrijvingen zijn niet direct zichtbaar in de bovenstaande thermometer, maar worden periodiek toegevoegd.

We are Hans and Gerrie Kasbergen and since 2014 we are working in Malawi as mission workers. We originate from Bergambacht (South Holland) and are both born in 1960 so we aren’t the youngest people anymore! None the less, we enjoy every moment of our beautiful work in Africa. We are very grateful for the amazing work we are able to do by spreading the Gospel on untouched ground but we do really miss our four children and six grandchildren. Through this all, God gives us the strength we need, it is not our work but His work. “I can do all things through Christ which strengtheneth me” Filippians 4:13.

Hans
Happy, the 24 year old son of our gardener, told us that he was making good progress on his course in bookkeeping. After secondary school he wants to he wants to specialize in that field. He doesn’t have any textbooks. The teacher writes everything down on the chalkboard and he copies it into his notebook. Even his Microsoft Excel course completely comes out of his notebook; Happy hasn’t ever touched a computer. That is how it goes here in Africa, almost everything is theory. The technical courses are also taught mostly out of textbooks. Practical application is almost non-existent in the schools here.

I hope to make a change in that in Northern Malawi and Mozambique. I am going to help schools in teaching and guiding the teachers and students. What do you learn in the class? What does that look like? How are you going to do that in the field?

With my technical background, I’m allowed to assist the schools; thinking together about setting up a practical classroom and working along with the practical application of the theory that is being taught.

With my entrepreneurial background, I can indicate how to bring your knowledge and products on the market and how to start a (small) business. During the classes, I also want to teach them how to be a good employee, from a Christian point of view. Wat does the Bible say about trading? How do you work and what do you do when you employer isn’t present?

Gerrie
‘Clean up your toys, I almost tripped over them.’ How often do we say that to our children? When it is their birthday, we almost don’t even know what to get them because they already have so much!

That is not the case everywhere in the world. In Malawi there aren’t even any toys at the preschools, much less at home. In the Netherlands, I was a teacher at preschool and elementary level for over twenty years. I have seen children grow up and develop, with learning materials and teaching materials in abundance.

At the preschools in Malawi there isn’t even education for the teachers. That is why I have designed a program to educate preschool teachers about the development of children and which teaching method matches that, from easy to difficult, from specific to abstract. Through being active with educational games from local materials, that have been made by the teachers themselves, the children have the possibility to make certain skills their own. Each child at his own level and own pace.

Besides working on the cognitive, social, and motor development of the children we also want to teach them the Gospel, by telling Bible stories and singing spiritual songs to make God’s greatness and grace known to them. Jesus says it himself in Mark 10, “Suffer the little children to come unto me, and forbid them not”.

Donating with the button costs 35 euro cents per transaction. Electronically transferring your contribution is free of charge.

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44 in the name of Stichting Kimon
Don’t forget to mention the name of the mission worker. (Hans and Gerrie Kasbergen)

An E-transfer can’t be shown on the thermometer directly, these are processed periodically.

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift