Guinee-Bissau, Buba

 • Kimon
 • Guinee-Bissau, Buba

Over het project

Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali in het zuiden van Guinee-Bissau. In 2003 is dit project begonnen met medisch werk en kinderevangelisatie in Foia. Tijdens dit werk viel op, dat enkele kinderen met een handicap zomaar verdwenen. Na onderzoek bleek dat de bevolking denkt, dat deze kinderen geen mensen zijn, maar boze geesten. Om de familie te beschermen tegen deze “boze geesten”, worden deze kinderen weg geworpen. Daarom is sinds 2010 besloten om zich te richten op gehandicaptenzorg en kinderevangelisatie werk in de hele zuidelijke regio en de activiteiten in Foia geleidelijk af te bouwen. Hiervoor is een nieuw centrum gebouwd in Buba, de hoofdstad van de provincie Quinará. Dit centrum is in 2012 officieel in gebruik genomen.

Jedidja bestaat uit twee deelprojecten:

 • Hulp aan gehandicapte kinderen
 • Training kinderevangelisatie

Sponsoring
Om het gehandicapte kind een menswaardig bestaan te geven zijn wij op zoek naar sponsors die een kind willen sponsoren. Ga hier naar het sponsoroverzicht! Lees hier meer over het project.

I. Gehandicaptenzorg
Jedidja betekent: ‘beminde van de HEERE’. Gehandicapte kinderen in Guinee-Bissau zijn weggestopt, niet gewenst en onbemind en daarom, in navolging van de Heere Jezus, wil het Team van Jedidja juist deze kwetsbare kinderen ‘beminnen, en lief te hebben’ Vanuit die houding Wil het team helpen via het gebed, het Woord en de daad.

Jedidja wil zorg dragen voor de lichamelijke, geestelijke en materiële noden van de gehandicapte kinderen en jeugd in de zuidelijke provincies van Guinee-Bissau. Dit vindt plaats door voorlichting, zorg en revalidatie. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de CBR methode (Community Based Rehabilitation). Dit betekent dat:

 • De kinderen thuis worden opgezocht en geholpen
 • De familie altijd bij de behandeling en revalidatie zal worden berokken
 • Voorlichting wordt gegeven in scholen, dorpsbijeenkomsten en kerken.
 • Beroepstraining en onderwijs zoveel mogelijk plaats vinden in de omgeving van het kind.

Het team traint (lokale) vrijwilligers om de CBR methode vorm te geven.

Hoe werkt het project? 5 doelen en strategieën

1. Doelstelling Gezondheid
Het nastreven van een goede gezondheid van het gehandicapte kind – Beperkingen verminderen en mogelijkheden vergroten.

Strategie:

 • De vrijwilligers bezoeken de gehandicapte kinderen, houden een intakegesprek en beoordelen de situatie. Zo nodig wordt het kind begeleid voor een medisch consult en behandeling in het lokale ziekenhuis of bij een specialist in Bissau (bijv. orthopeed, kinderarts, fysiotherapeut). Zo nodig worden er hulpmiddelen zoals rolstoel, krukken etc. geregeld.
 • Contact leggen met instanties in Bissau over de mogelijkheden om specialisten naar de regio te laten komen, zodat meer kinderen geholpen kunnen worden.

2. Doelstelling Onderwijs
Het gehandicapte kind ontvangt passend onderwijs voor zo ver mogelijk.

Strategie:

 • De vrijwilliger overlegt met het kind en de ouders welk onderwijs het kind al heeft ontvangen en wat verder nodig en gewenst is.
 • Zo mogelijk zal het kind naar school gaan in het eigen dorp of een beroepstraining volgen.
 • In Buba is in samenwerking met de bestaande christelijke school extra aandacht voor dove kinderen, die met behulp van doventolken het gewone lesprogramma volgen. Ook is er een klas voor moeilijk lerende kinderen gestart.

3. Doelstelling Zelfredzaamheid
Het gehandicapte kind wordt getraind om zo zelfstandig mogelijk te worden.

Strategie:

 • Het aanleren van vaardigheden om werkzaamheden te verrichten in en rond het huis en op het land.
 • De jongere en zijn ouders worden begeleid in kiezen van vaardigheden om in zijn of haar levensonderhoud bij te dragen.
 • Problemen bespreekbaar maken waaronder de gevoelens van nutteloosheid of uitbuiting van de gehandicapte jongere.
 • Training in de gemeenschap: lokale mensen leren gehandicapte jongeren een vak, zoals verkoper, visser, timmerman, kapper, kleermaker, radiotechnicus.
 • Korte cursussen (bv. computervaardigheden) of voltijd opleiding.
 • Begeleiding in het vinden van een baan, supervisie en begeleiding bij het werk.
 • Geven van leningen en microkrediet.

4. Doelstelling Sociale acceptatie
Het gehandicapte kind moet goed participeren in de gemeenschap, sociale contacten hebben en gerespecteerd worden. Het kind en zijn/haar hoeven zich niet te schamen voor de handicap, maar weten dat ze van waarde zijn in Gods oog en dat van hun medemens.

Strategie:

 • Voorlichting over de handicap aan het kind, zijn familie en de gemeenschap.
 • Benoemen van de ‘de rechten voor de mensen met een handicap’ met een praktische uitleg.
 • Doorgeven van de goede boodschap van Gods liefde en genade voor het gehandicapte kind.
 • Oprichten van Zelfhulp groepen van gehandicapte jongeren en ouders van gehandicapte kinderen.
 • Begeleiding, advies en stimuleren van deelname aan sociale gebeurtenissen (feesten, kampen, clubs) waar het gehandicapte kind aan kan deelnemen.
 • Overleg met het kind en zijn familie hoe het kind deel kan nemen aan recreatie: sport en spel, muziek en zang.
 • Radio uitzendingen met informatie over het project, hoe te zorgen voor een gehandicapt kind en het weerleggen van vooroordelen.

5. Doelstelling Zelfstandigheid
Het kind en zijn ouders ontvangen goede informatie over de mogelijkheden die er zijn en zal zelf deel uitmaken van de besluitvorming.

Strategie:

 • Training van vrijwilligers om optimaal te kunnen communiceren met het gehandicapte kind.
 • Stimuleren van het kind in het maken van beslissingen.
 • Uitwisselen van ervaringen van volwassen mensen met een handicap die deel uitmaken van zelfhulp groepen.

II. Kinderevangelisatie
Na jaren van plaatselijk kinderevangelisatie werk in de regio van Foia, is het verlangen gegroeid om grotere gebieden te bereiken met het Evangelie. Zoveel kinderen (en ouderen) hebben nog nooit van de Heere en Zijn Woord gehoord en leven in gebondenheid aan zonden en de duistere machten om hen heen.

Met het regionale kinderevangelisatie team van Jedidja worden lokale christenen getraind in de zuidelijke regio van Guinee-Bissau voor zondagschoolwerk en kinderevangelisatie.

Door middel van deze trainingen en het ontwikkelen van vertelmateriaal wil het team plaatselijke christenen toerusten om Gods Woord te verspreiden. Zo worden kleine lokale gemeentes in de binnenlanden in staat gesteld om in hun omgeving het Evangelie te verspreiden. De toegeruste christenen openen zelf thuis Bijbelclubs voor de kinderen in hun wijk. Ook worden er clubs gestart in de nog niet bereikte dorpjes in de omgeving, waarbij vaak jong en oud komt luisteren. Op deze manier draagt dit werk ook bij aan de groei van de plaatselijke gemeentes en ontstaan er vanuit het kinderwerk nieuwe gemeentes, die door de plaatselijke christenen worden geleid.

Ga hier naar de site van Gerda Klaver.

Doneren
Doneer onder andere voor dit project op:

Hoofdstad   Bissau
 Taal   Portugees en Creools
 Inwoners   1.693.398
 Oppervlakte   36.125 km²
 Levensverwachting   49 jaar
 Religie   Traditionele 50%

Islam: 45%

Christendom: 5%

 Kindersterfte   90/1000
 HIV besmetting   3,9%

Over Marianne
“Marianne, bidt voor ons. De ouders hebben het verboden om naar de club te komen…” De laatste jaren komt deze vraag regelmatig terug. Het werk breidt uit, maar de strijd ook! Waar in eerste instantie de bevolking welwillend tegenover een kinderbijbelclub stond, beseffen ouders na een aantal jaar dat hun kinderen veranderd zijn, niet meer mee willen doen met de oude gebruiken, maar in Gods wegen willen wandelen. Vandaar dat gebed voor de leerkrachten en de kinderen hard nodig is!

In  Buba is een team met drie parttime medewerkers waaraan ik leiding geef. Samen met dit team geven we trainingen aan lokale gemeenteleden in het Zuiden van Guinee-Bissau. Samen met  heel veel vrijwilligers die zich plaatselijk inzetten voor het kinderevangelisatie werk, worden er heel veel kinderen bereikt. Het kinderevangelisatie werk is enorm gegroeid in de afgelopen jaren, maar zo is het niet direct begonnen…

Het begin werd al in Nederland gelegd. Ik ben opgegroeid in Zwijndrecht, maar na het doorlopen van de Pabo ben ik in 1997 in Rijssen terecht gekomen op de basisschool de Climtuin. Het is altijd mijn gebed geweest of de Heere me wilde laten zien hoe Hij mij wilde gebruiken. De tekst uit Efeze 2:10 was me daarbij altijd een leidraad: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van te voren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” God heeft al goede werken voor ons voorbereid! Het enige wat wij hoeven te doen is het werk te doen wat God op ons pad brengt. Na een jaar in Rijssen werd ik opgebeld met de vraag om een kinderclub op te zetten in Emmen. Ik zag dit als één van de werken die God voor mij had voorbereid. Uiteindelijk bleek het een voorbereiding op een veel groter werk: Kinderevangelisatie werk in Guinee-Bissau: Kinderen met een animistische of moslimachtergrond bereiken met het evangelie! Het kostte strijd om mijn familie en vrienden achterlaten, maar in die periode zongen we psalm 103:5: “Hij is het, Die ons Zijne vriendschap biedt.” Dit brak mijn laatste strijdpunt af. Met de vriendschap van de Heere kan je overal naar toe!

Zo ben ik in Guinee-Bissau terecht gekomen. De eerste jaren heb ik me in Foia, een klein dorp in het binnenland, ingezet voor alfabetisering en kinderevangelisatie werk. Ik heb er kinderbijbelclubs opgestart in dorpen waar geen kerk was. Ook vertelde ik de koeienjongens uit Gods woord. Uiteindelijk zijn nu al deze clubs tot kleine gemeentes uitgegroeid! Door de vele hulpvragen van de bevolking op gebied van onderwijs tot agrarisch, werd het tijd om ons te bezinnen welk specifiek werk de Heere voor ons hier in Guinee-Bissau had voorbereid. In de periode dat we hier biddend mee bezig waren, werd ik binnen een week door vijf predikanten gevraagd of ik hun gemeenteleden kon leren hoe ze een club moesten opstarten. Voor mij was dit het antwoord, hier lag de nood in Guinee-Bissau waar ik iets voor kon betekenen, dit werk was voor mij voorbereid! Al gauw werd het bekend dat ik samen met Gerda trainingen verzorgde en onze agenda’s raakten steeds voller. We hadden meer mensen nodig voor dit werk! In deze nood voorzag God d.m.v. een leiderschapstraining van het IKEG die in Guinee-Bissau werd gegeven. Samen met 20 nationale mensen werden Gerda en ik in 2009 getraind. Daarna groeide het werk steeds meer. Ik heb trainingen gegeven in bijna elke regio in het zuiden van Guinee-Bissau, teams geholpen clubs te starten, het kinderevenementen en terugkomdagen voor de clubleiding georganiseerd. Op dit moment ben ik bezig met het trainen van regionale teams, zodat zij zelf lokale leerkrachten en clubleiding kunnen gaan trainen. Ook stuur ik het nationale team van IKEG aan, die in de andere provincies in Guinee-Bissau werken. Samen met het nationale team fulltime werkers mag ik een schakeltje zijn, waardoor er kinderen in Guinee-Bissau bereikt worden met het evangelie!

Over Gerda
Domingos, Nildi, Glode, Buassat, Manel, Male, Dabana, Pana, Ngasumba, Biomande, Fadul, Famaquea, Zico en ga zo maar door met namen van kinderen die door ons Project Jedidja geholpen worden. Voor u vreemde namen maar voor mij hebben al deze namen een gezicht van een kind of jongere met een beperking. Niet kunnenhoren, niet kunnen lopen, niet kunnen praten, problemen met de ogen, epilepsie en ga zo maar door. Zo zijn er zovelen die, omdat ze niet normaal mee kunnen helpen thuis, of niet mee kunnen werken als nutteloos worden gezien. Ze worden veracht en de allerkleinsten hebben het gevaar om weggegooid te worden.

Voor deze kinderen met een handicap mag ik nu zorgen. De Heere heeft, al toen ik jong was, het verlangen gegeven om te mogen zorgen voor anderen die het veel minder hebben. Daarom ben ik verpleegkundige geworden. Toen ik de HBO-V af had, was hierin geen werk en daarom ben ik les gaan geven en een opleiding gaan doen om hiervoor bevoegd te worden. Dit alles heeft ertoe meegewerkt dat ik nu mijn werk beter kan doen. Een groot deel van mijn werk bestaat uit het trainen van vrijwilligers om de kinderen met een handicap te bereiken en te helpen.

Verder heb ik 2 curcsussen gedaan bij het IKEG om in Nederland kinderevangelisatiewerk te doen. Dit was ook erg leerzaam voor mijn persoonlijke geloofsleven en nu ook in de gesprekken en bij het
kinderevangelisatiewerk hier in Guinee-Bissau.

Omdat ik geen vast werk kon krijgen als verpleegkundige vanwege bezuinigingen heb ik veel tijdelijk werk gedaan. Ik heb een jaar ervaring opgedaan in de psychiatrie, een paar jaar in de thuiszorg (o.a. met gehandicapte kinderen) en later in een algemeen ziekenhuis. Al deze ervaringen zie ik achteraf als Gods
Hand die alles geleid heeft dat ik een zo breed mogelijke ervaring had, om Zijn werk in Guinee-Bissau te
mogen en te kunnen doen.

Sinds augustus 2003 mag ik werkzaam zijn in Guinee-Bissau. Eerst hadden we een kliniekje waar we
consulten deden en daardoor veel contacten hadden met de bevolking. Ook deden we kinderevangelisatiewerk. Door de jaren heen kwamen we heel wat nood tegen onder de bevolking, ook onder de kindeten. Lichamelijk, sociale en geestelijke armoede. Vooral de kinderen met een handicap trokken mijn aandacht. Wie zorgt er Voor hen? De familie heeft vaak geen tijd, geen ervaring en geen mogelijkheden om hen te helpen. Zijn ze waardeloos? In Gods ogen niet. Help degenen die geen helper hebben. zegt Gods Woord (Psalm 72: 12.13). Door de jaren heen zijn er heel wat kinderen met een handicap op mijn pad gekomen. En anderen zijn weer gegaan of moesten we door de dood verliezen. Verliezen …? of heeft de Heere hen verlost uit hun lijden op deze aarde, omdat het Hem goedacht enkelen van dezen bij Zich te hebben?

Door de vrijwilligers van het project mogen er velen ook in aanraking komen met Gods Woord en met het Zaligmakende Ver1ossingswerk van Jezus Christus. Niet altijd is er de mogelijkheid voor, maar we mogen
bidden dat de Heere zelf deuren opent, zodat we de mogelijkheid krijgen om van Hem te getuigen. Wilt u
daarvoor bidden?

Kolossenzen 4: 2-6 Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging: Biddende meteen
ook voor ons dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om
welke ik ook gebonden ben; opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid
bij degenen, die buiten zijn, de bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden.

Hartelijke groeten,
Gerda Klaver

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

IBAN: NL70RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift