Malawi, Rumphi

Malawi kinderen op straat

Malawi | Rumphi

In samenwerking met stichting Matunkha, richt dit project zich op de verbetering van het primair- en vakonderwijs in Malawi. Voor het primair onderwijs ligt de focus op het opleiden van leerkrachten, zodat zij met de beperkte lesmaterialen de ontwikkeling van de kinderen beter kunnen begeleiden en stimuleren. Voor het vakonderwijs ligt de focus op een meer praktijkgerichte aanpak van het onderwijs. Zo leren jongeren theorie in praktijk brengen.

Evangelisatie
In zijn lessen over ondernemerschap wil Hans graag overbrengen hoe je een goede ondernemer kunt zijn, vanuit een christelijk perspectief. Wat zegt de Bijbel over handelen? Hoe werk jij en wat presteer je als je werkgever niet aanwezig is?  

Gerrie zal zich richten op evangelisatie. Door Bijbelvertellingen en het zingen van geestelijke liederen. Om zo Gods grootheid en genade bekend te maken bij de kinderen. De Heere Jezus zegt immers zelf in Marcus 10:14 'Laat de kinderkens tot Mij komen'.

Onderwijs
Gerrie heeft een onderwijsaanbod ontwikkeld voor leraren van kleuterscholen. Zodat ze inzicht krijgen in de ontwikkeling van kinderen en de afstemming van de leerstof. Door ontwikkeling van eigengemaakte educatieve spelen van lokale materialen, komen kinderen tot leren. Ieder kind op eigen niveau en tempo. 

Hans zal zich richten op de vertaalslag van theorie naar praktijk. Theoretische kennis toepassen en implementeren in het onderwijs. Hans zal vanuit zijn praktijkervaring vakscholen ondersteunen in het begeleiden van leraren en leerlingen. Nu leren studenten tijdens de praktijkvakken werken met Excel uit een boek. De leraar schrijft alles op het schoolbord. Studenten schrijven het over in hun schrift. Een computer hebben de meesten echter nog nooit aangeraakt.

Met zijn technische achtergrond zal Hans vakscholen assisteren: Meedenken met het inrichten van praktijklokalen en meewerken aan het praktisch toepassen van de theorie. 

Ondernemerschap
Hans implementeert ondernemerschap in het vakonderwijs en begeleidt studenten bij de ontwikkeling van een startende onderneming. Daarbij ontvangen studenten tips en tools om kennis en producten op de markt te brengen of om een kleine onderneming te starten.

Together with Matunkha Foundation, this project is focused on improving the primary and vocational education in Malawi. For the primary education the focus is on educating the teachers, so that they can guide and stimulate the children using the limited resources at hand. For the vocational education the focus is on a more practical approach. This way the students learn to use theory in a practical way.

Evangelism
In his classes over entrepreneurship Hans wants to bring across how to be a good entrepreneur, from a Biblical perspective. What does the Bible say about trade? How do you work and what do you do when your employer isn’t present?

Gerrie will focus on Evangelism by telling Bible stories and singing spiritual songs to make God’s greatness and grace known to them. Jesus says it himself in Mark 10, ‘Suffer the little children to come unto me, and forbid them not’.

Education
Gerrie has created an education program for teachers of preschools. So that they can receive insight in the development of children and which teaching method matches that. By creating their own educational games and toys from local products, the children can learn a lot. Each child at his own level and own pace.

Hans will focus on translating the theory to practical education. Applying theoretical knowledge and implementing it in the schools. Using his practical experience, Hans will support schools in teaching the teachers and students. In practical courses, students now learn how to work with Excel using a book. The teacher writes everything on a chalkboard and the students copy it into their notebook. Most haven’t even touched a computer.

With his technical background, Hans is going to assist the schools; thinking together about setting up a practical classroom and working along with the practical application of the theory that is being taught.

Entrepreneurship
Hans is going to implement entrepreneurship in the vocational education and assist students with creating their own company. Students then receive tips and tools to bring knowledge and products on the market or to start a small business

Veldwerkers

Over ons
Wij zijn Hans en Gerrie Kasbergen en sinds 2014 werkzaam in Malawi als zendingswerkers. We komen uit Bergambacht (Zuid-Holland), een klein dorp aan de Lek en zijn allebei geboren in 1960, dus niet de jongsten meer. Toch mogen we volop genieten van ons mooie werk in Afrika. Het is dankbaar en prachtig werk om op onbewerkte grond het Evangelie te mogen brengen, maar we missen onze 4 kinderen en 6 kleinkinderen erg. In dit alles is het God die ons kracht geeft, het is niet ons werk maar Zijn werk. ‘Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.’ Filippenzen 4:13 

Roeping
In 2009 bezochten we onze dochters in Zuid-Afrika die daar voor een half jaar werkzaam waren onder weeskinderen. Het was een schok om te zien hoe deze kinderen leven zonder ouders. Het maakte ons blij als we een glimlach mochten ontvangen van deze kinderen. Ons gebed was: ‘Wilt u ons laten zien hoe wij praktisch kunnen helpen'. In 2011 kregen we de mogelijkheid om een half jaar onder deze weeskinderen te werken. God zegende ons in deze weg en vanaf 2014 tot 2020 waren we werkzaam in Noord-Malawi, waar we ons werk vervolgen.

About us
We are Hans and Gerrie Kasbergen and since 2014 we are working in Malawi as mission workers. We originate from Bergambacht (South Holland) and are both born in 1960 so we aren’t the youngest people anymore! None the less, we enjoy every moment of our beautiful work in Africa. We are very grateful for the amazing work we are able to do by spreading the Gospel on untouched ground, but we do really miss our four children and six grandchildren. Through this all, God gives us the strength we need, it is not our work but His work. ‘I can do all things through Christ which strengtheneth me’ Filippians 4:13.

Calling
In 2009 we visited our daughters in South-Africa who were there for half a year working with orphans. It was a shock to see how these children were living without parents. We were overjoyed to receive smiles from these children. Our prayer was: ‘Will though show us how we can help practically?’. In 2011 we received the opportunity to work with these children for six months. God blessed us on this road and from 2014 till 2020 we worked in Northern Malawi, where we will now be continuing to work.

 Hoofdstad Lilongwe
 Taal Chichewa en Engels
 Inwoners 19.129.952
 Oppervlakte 118.484 km²
 Levensverwachting 62 jaar
 Religie Protestant: 55%
Katholiek: 20%
Moslim: 20%
 Kindersterfte 42/1000
 HIV besmetting 9,2%

Stichting Kimon

  • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
  • 085 0407610
  • info@kimon.nl

IBAN

IBAN: NL70 RABO 0157 5187 44

ANBI Status

Stichting Kimon is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Stichting Kimon zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.

Download:
Overeenkomst periodieke gift

Openingstijden

Zondag Gesloten
Maandag 08:30–17:00
Dinsdag 08:30–17:00
Woensdag 08:30–17:00
Donderdag 08:30–17:00
Vrijdag Gesloten
Zaterdag Gesloten