Guinee-Bissau

Guinee-Bissau

 • € 0,00 Gedoneerd
 • € 10.000,00 Doelstelling
 • 0 Donateurs
0.00% opgehaald

Over de campagne

Kinderevangelisatie en gehandicaptenzorg

Project Jedidja

Jedidja is werkzaam in de provincies Quinará en Tombali in het zuiden van Guinee-Bissau. In 2003 is dit project begonnen met medisch werk en kinderevangelisatie in Foia. Tijdens dit werk viel op, dat enkele kinderen met een handicap zomaar verdwenen. Na onderzoek bleek dat de bevolking denkt, dat deze kinderen geen mensen zijn, maar boze geesten. Om de familie te beschermen tegen deze “boze geesten”, worden deze kinderen weg geworpen. Daarom is sinds 2010 besloten om zich te richten op gehandicaptenzorg en kinderevangelisatie werk in de hele zuidelijke regio en de activiteiten in Foia geleidelijk af te bouwen. Hiervoor is een nieuw centrum gebouwd in Buba, de hoofdstad van de provincie Quinará. Dit centrum is in 2012 officieel in gebruik genomen.

Jedidja bestaat uit twee deelprojecten:

· Hulp aan gehandicapte kinderen

· Training kinderevangelisatie

Sponsoring

Om het gehandicapte kind een menswaardig bestaan te geven zijn wij op zoek naar sponsors die een kind willen sponsoren. Ga hier naar het sponsoroverzicht! Lees hier meer over het project.

I. Gehandicaptenzorg

Jedidja betekent: ‘beminde van de HEERE’. Gehandicapte kinderen in Guinee-Bissau zijn weggestopt, niet gewenst en onbemind en daarom, in navolging van de Heere Jezus, wil het Team van Jedidja juist deze kwetsbare kinderen ‘beminnen, en lief te hebben’ Vanuit die houding Wil het team helpen via het gebed, het Woord en de daad.

Jedidja wil zorg dragen voor de lichamelijke, geestelijke en materiële noden van de gehandicapte kinderen en jeugd in de zuidelijke provincies van Guinee-Bissau. Dit vindt plaats door voorlichting, zorg en revalidatie. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de CBR methode (Community Based Rehabilitation). Dit betekent dat:

 • De kinderen thuis worden opgezocht en geholpen
 • De familie altijd bij de behandeling en revalidatie zal worden berokken
 • Voorlichting wordt gegeven in scholen, dorpsbijeenkomsten en kerken.
 • Beroepstraining en onderwijs zoveel mogelijk plaats vinden in de omgeving van het kind.

Het team traint (lokale) vrijwilligers om de CBR methode vorm te geven.

Hoe werkt het project? 5 doelen en strategieën

1. Doelstelling Gezondheid

Het nastreven van een goede gezondheid van het gehandicapte kind – Beperkingen verminderen en mogelijkheden vergroten.

Strategie:

 • De vrijwilligers bezoeken de gehandicapte kinderen, houden een intakegesprek en beoordelen de situatie. Zo nodig wordt het kind begeleid voor een medisch consult en behandeling in het lokale ziekenhuis of bij een specialist in Bissau (bijv. orthopeed, kinderarts, fysiotherapeut). Zo nodig worden er hulpmiddelen zoals rolstoel, krukken etc. geregeld.
 • Contact leggen met instanties in Bissau over de mogelijkheden om specialisten naar de regio te laten komen, zodat meer kinderen geholpen kunnen worden.

2. Doelstelling Onderwijs

Het gehandicapte kind ontvangt passend onderwijs voor zo ver mogelijk.

Strategie:

 • De vrijwilliger overlegt met het kind en de ouders welk onderwijs het kind al heeft ontvangen en wat verder nodig en gewenst is.
 • Zo mogelijk zal het kind naar school gaan in het eigen dorp of een beroepstraining volgen.
 • In Buba is in samenwerking met de bestaande christelijke school extra aandacht voor dove kinderen, die met behulp van doventolken het gewone lesprogramma volgen. Ook is er een klas voor moeilijk lerende kinderen gestart.

3. Doelstelling Zelfredzaamheid

Het gehandicapte kind wordt getraind om zo zelfstandig mogelijk te worden.

Strategie:

 • Het aanleren van vaardigheden om werkzaamheden te verrichten in en rond het huis en op het land.
 • De jongere en zijn ouders worden begeleid in kiezen van vaardigheden om in zijn of haar levensonderhoud bij te dragen.
 • Problemen bespreekbaar maken waaronder de gevoelens van nutteloosheid of uitbuiting van de gehandicapte jongere.
 • Training in de gemeenschap: lokale mensen leren gehandicapte jongeren een vak, zoals verkoper, visser, timmerman, kapper, kleermaker, radiotechnicus.
 • Korte cursussen (bv. computervaardigheden) of voltijd opleiding.
 • Begeleiding in het vinden van een baan, supervisie en begeleiding bij het werk.
 • Geven van leningen en microkrediet.

4. Doelstelling Sociale acceptatie

Het gehandicapte kind moet goed participeren in de gemeenschap, sociale contacten hebben en gerespecteerd worden. Het kind en zijn/haar hoeven zich niet te schamen voor de handicap, maar weten dat ze van waarde zijn in Gods oog en dat van hun medemens.

Strategie:

 • Voorlichting over de handicap aan het kind, zijn familie en de gemeenschap.
 • Benoemen van de ‘de rechten voor de mensen met een handicap’ met een praktische uitleg.
 • Doorgeven van de goede boodschap van Gods liefde en genade voor het gehandicapte kind.
 • Oprichten van Zelfhulp groepen van gehandicapte jongeren en ouders van gehandicapte kinderen.
 • Begeleiding, advies en stimuleren van deelname aan sociale gebeurtenissen (feesten, kampen, clubs) waar het gehandicapte kind aan kan deelnemen.
 • Overleg met het kind en zijn familie hoe het kind deel kan nemen aan recreatie: sport en spel, muziek en zang.
 • Radio uitzendingen met informatie over het project, hoe te zorgen voor een gehandicapt

kind en het weerleggen van vooroordelen.

5. Doelstelling Zelfstandigheid

Het kind en zijn ouders ontvangen goede informatie over de mogelijkheden die er zijn en zal zelf deel uitmaken van de besluitvorming.

Strategie:

 • Training van vrijwilligers om optimaal te kunnen communiceren met het gehandicapte kind.
 • Stimuleren van het kind in het maken van beslissingen.
 • Uitwisselen van ervaringen van volwassen mensen met een handicap die deel uitmaken van zelfhulp groepen.

II. Kinderevangelisatie

Na jaren van plaatselijk kinderevangelisatie werk in de regio van Foia, is het verlangen gegroeid om grotere gebieden te bereiken met het Evangelie. Zoveel kinderen (en ouderen) hebben nog nooit van de Heere en Zijn Woord gehoord en leven in gebondenheid aan zonden en de duistere machten om hen heen.

Met het regionale kinderevangelisatie team van Jedidja worden lokale christenen getraind in de zuidelijke regio van Guinee-Bissau voor zondagschoolwerk en kinderevangelisatie.

Door middel van deze trainingen en het ontwikkelen van vertelmateriaal wil het team plaatselijke christenen toerusten om Gods Woord te verspreiden. Zo worden kleine lokale gemeentes in de binnenlanden in staat gesteld om in hun omgeving het Evangelie te verspreiden. De toegeruste christenen openen zelf thuis Bijbelclubs voor de kinderen in hun wijk. Ook worden er clubs gestart in de nog niet bereikte dorpjes in de omgeving, waarbij vaak jong en oud komt luisteren. Op deze manier draagt dit werk ook bij aan de groei van de plaatselijke gemeentes en ontstaan er vanuit het kinderwerk nieuwe gemeentes, die door de plaatselijke christenen worden geleid.

Ga hier naar de site van Gerda Klaver.

hoofdstad  Bissau
 taal  Portugees en Creools
 inwoners  1.693.398
 oppervlakte  36.125 km²
 levensverwachting  49 jaar
 religie  Traditionele 50%
Islam: 45%
Christendom: 5%
 Kindersterfte  90/1000
 HIV besmetting  3,9%
Gerda Klaver
Gerda KlaverGuinee-Bissau
Marianne van Helden
Marianne van HeldenGuinee-Bissau

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut luctus leo. Phasellus malesuada nulla eget enim hendrerit, ut aliquet enim rutrum. Maecenas tempus magna id odio convallis ultrices. Sed quis ultrices velit. Curabitur blandit eros erat, et egestas libero elementum vel. Vivamus non erat in diam eleifend tempor a in leo.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ut luctus leo. Phasellus malesuada nulla eget enim hendrerit, ut aliquet enim rutrum. Maecenas tempus magna id odio convallis ultrices. Sed quis ultrices velit. Curabitur blandit eros erat, et egestas libero elementum vel. Vivamus non erat in diam eleifend tempor a in leo.

 Kandu Sjuka Antonio
Kandu Sjuka Antonio Guinee-Bissau
Gifty
GiftyGuinee-Bissau
Ruben
RubenGuinee-Bissau
 Dussu Djassi
Dussu Djassi Guinee-Bissau
Iero
Iero Guinee-Bissau

Stichting Kimon

 • Laan van Westenenk 12, 7336 AZ Apeldoorn
 • 085 0407610
 • info@kimon.nl

Projecten

 1. Thailand
  481 dagen resterend
 2. Suriname
  481 dagen resterend
 3. Bangladesh
  772 dagen resterend